Page:Речник од три јазика - Ѓорѓија Пулевски.pdf/9

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница треба да биде проверена.


Питање.

 Шта је основ на секаква мудрос.

Пјутмеа.

 Чиш ашт рња теђит чиш диићун.

Сувал.

 Темели недир хер џинс арифлигине.

Одговор.

 Страх од Бога, секоиј да имаме, и да веруваме бога.

Упрџеч.

Фрик нказоти, паскуш та кијем, еде табесоим њизот.

Џуваб.

Јарабимиздан, истирабе.

Пит.

 Што је Бог.

Пју.

 Чиш ашт Перенди.

Сув.

 Јараб неанлр.

Одг.

 Бога именуваме највисоко суштество, дека создал нас, и сијов, век, и све што је вовиделово, видимимже всјем и невидимим от ништо.

 Бог је вистина, бог, је свекоде, бог је дух, бог, немат ниначало нито краи, бог све может, и све знајет, бог, познават, сви што мислиме, и видит све штоработиме.

Упр.

 Перенди поѳојем ајо манаљти вртетун, псе ека бона на еде џиѳ ѳрети еде ѳит чиш дукет еде чиш нук дукет ка асџа.

 Перенди ашт вртее, перенди аште ђикунде, перенди аште фрем перенди скиште, ас скаи, ас сосун, перенди џиѳ мунде, еде џиѳдии перенди њофе, џиѳ чиш на куитоим, еде шикоје џиѳе чиш на пуноим.

Џув.

 Јараби анилрс енјуксег меркумлиг, ћј бизи јарадтиран ве дахи битун дуњанин шавкљигји ђорунан, ве ђорунмејен дахи, ич олмамакдан.

 Ала буба мевџудтр, ала буба хер јердедир, ала буба рухдр, ала буба онун некурушу не дахи сону вар, ала буба еп кадрдир, ве дахи битуну биљеор, ала буба беилејор, џумљемиз ћифићирледигмз, ве назар едер, хербиреиледиг мзи.

Пит.

 Како сотворил бог овја свет.

Пју.

 По си ека барове зот кии ѳрети.

Сув.

 Насл насп ед ти алах будуњаи.

Од.

 Наинапред создал бог небо и земја, а земја ва беше безлице, и пуста, и темница, беше како некоја дупка штоје без дно, само здих господов седигаше над водата, и рече господ нека бидет видело, и биде видело, а кога виде господ, виделото аљје убаво, тога господ ја раздели видељината, от темницата, и виделината ја нарече господ дан, а темницата ја нарече ноћ, и тога се сторји утро доиде, и вечер, првијот ден.

Упр.

 Мате пара екабарова зот, ћели, еде троли, пор трол иштен пафаче, еде шкрет, еде ерт, иштен сидоњи гропа цила аште пафунд веч фрем зотис, угриште прмиуи едеѳа зот, љета бофт ѳрет, еде убофт ѳрети, покур шикова зот ѳрети сиашт букур, ата ер, зот, екадаје ѳрети, каертин еде ѳрети, екаѳаа зот, дит, а по ертин, екаѳаа натн. Еде атаер убон мнџес, еарде, еде прам, дитн те парас.

Џув.

 Еневељ алах наспедтмиш ђогу, ве топраги, иља бу топраг чересис иди, ве чол, ве караник дахи, иди биранги чукур дипсис ђиби саде бир недес алахн, ахланирдн су узеринде, ве алах деди ћи, ишиг олсун, ве дахи, ишиг олду ве алах ћоруб ћи, ишиг ђузелдир, олдем алах, паиљашти ишиги каранљикден, ве ишиги исмедти алах ђун, дахи каранлги исмедти ђеџе, ве олвакт сабах олду, ве ђеџе дахи ђељди иљк ђунде.