Page:Речник од три јазика - Ѓорѓија Пулевски.pdf/10

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница треба да биде проверена.


Пи.

 А што сотвори во другијот ден, господ.

Пју.

 Апо чиш ека барова зот, нде дитинте ћетер.

Сув.

 Алах, ићи нџи ђунунде дахи нејарадти.

Одг.

 Во другијот ден рече господ нека бидет свод над водата, да се раздељуват, вода совода, и одељи бог, водата под сводот, и така се стори и тога господ, сводот го нарече небо, и тога се стори утро и вечер другијот ден.

Упр.

 Нде дит удутис еѳазот, љете бафт смљомеја прмиуин, пртадајет уји, ме уји, еде екадаје зот уји нан смљомеја, еде прми смљомеја, еде ашту убафт, еде атаер зот ајо смљомеја еѳа ћељи, еде атаер узбард, минџес еде прам ндедитин те удудитис.

Џув.

 Ићинџи ђунде алах емредти ћи, су узере ће мер аљсун, ћи ољешсин су, суиљен, ве алах, ољешти сују ћемер алтнда ве дахи ћемер устунде, ве дахи оиље олду, ве олвакдт алах, исмедти ћемери ђог, дахи олвакт сабах олду, ве акшам, ићинџи ђунунде.

Пи.

 А посље што сотвори Господ.

Од.

 Во трећијот ден рече господ, нека се соберет сета вода што је под небо, на једној инека се покажат суви места, и така биде, и сувите места, ји нарече господ земја, а таја собранијата водна, ја нарење мориња, и виде господ аљ је убаво.

 Пак рече нека пустит земјата од себе трева и биљки, који давајет семиња, и дрвја родни што рађајет плод, поредот свои воним ћа бидат семињата нифни на земи, и така се учуни; и виде господ аљ је добро.

Пи.

 А што сотвори господ во четвртијот ден.

Од.

 Во четвртијот ден рече господ, нека бидет светила, на сводот небесни да го дељат ден-