Зборник на Миладиновци/ Више Гркина и Еврејче

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Димни Марко и Елена невеста Више Гркина и Еврејче

од Браќа Миладиновци
167 песна
на современ македонски правопис


Личба личила више Гркина,
Koj ми је кадар, кој ми је вреден,
Да ми напраит нат море таван,
Ha таван лозје, пo брегој дуни;
Да и работа за три години,
Дури да родет дуните дуни,
Дуните дуни, лозјето грозје;
Собрале ми ce, набрале ми се,
Набрале ми ce триста јунаци,
Никого око не мy го фати,
Да ми напраит нат море таван,
Нат таван лозје, пo брегој дуни;
Mи ce наема ж'лто Еврејче,
Да ми наприат нат море таван,
Нат таван лозје, пo брегој дуни;
Да и работа за три години,
Дури родиа дуните дуни,
Дуните дуни, лозјето грозје,
Да и однесе више Гркине,
Личба личила више Гркина:
„Кој ми ј е кадар, кој ми је вреден,
Да ми ce фрлит во стреде море,
Да ми истаит риба моруна.”
Собрале ми ce, набрале ми сe,
Собрале ми ce триста јунаци,
Никого око не му го фати.
Што ми cc нajмe ж'лто Еврејче,
Да ми се фрлит во стреде море;
И ми ce фрли во стреде море,
Ta ми извади риба моруна,
Ta je однесе више Гркине.
Личба личила више Гркина:
„Кој ми је кадар, кој ми је вреден,
Да ми устрељат ѕвезда Деница,
Ѕвезда Деница низ стребрен прстен.”
Собрале ми се, набрале ми cе,
Набрале ми се триста јунаци,
Никому око не му го фати.
Што ми се најде ж'лто Еврејче,
Да ми устрељат ѕвезда Деница,
Ѕвезда Деница низ златен прстен;
Ta ja устреља ѕвезда Деница,
Ѕвезда Деница низ златен прстен.
Више Гркина пo црни очи.