Закон за знамето на Република Македонија (1992)

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

СРМ Закон за знамето на Република Македонија

од Влада на Република Македонија
1995
“Сл. весник на Р Македонија” бр. 50/92 од 12.08.1992 год.


Член 1

Со овој закон се утврдува знамето на Република Македонија.

Член 2

Знамето на Република Македонија е црвено со златножолто сонце. Сонцето е со осум основни и осум споредни сончеви зраци, благо здебелени во првата половина, наизменично и симетрично наредени околу сончевиот диск. Основните сончеви зраци непосредно се одделуваат од сончевиот диск, а крајната надворешна должина на сите шеснаесет сончеви зраци се поклопува со надворешната периферија на сонцето. Дијаметарот на сончевиот диск е една седмина од широчината на знамето. Односот на дијаметарот на сончевиот диск и должината на основниот сончев зрак е еден спрема два, а односот на должината на споредниот и основниот сончев зрак е седум спрема осум. Центарот на сонцето се поклопува со точката во која се сечат дијагоналите на знамето. Односот на широчината и должината на знамето е еден спрема два.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да се применува постојното знаме на Република Македонија утврдено со Уставот на Република Македонија од 1974 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.


Знаме на Македонија.

Извор