Ѓорѓија Пулевски/ Тријазичник

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Речник од три јазика
Тријазичник


од Ѓорѓија Пулевски
Текстот не е целосен и е на стар правопис. Речникот е објавен на три јазика, македонски, албански и турски во 1875. Сите три јазици се пишувани со фонетски правопис и со кирилично писмо. Македонската кирилица користена од Пулевски се разликува од современата само во тоа што гласовите ќ и ѓ се предадени со буквите ћ и ђ и гласот ѕ е предаден со буквата з.[1]


Речник од три јазика - Ѓорѓија Пулевски - 1875

Page:Тријазичник, Ѓорѓиіа Пулевски.pdf/5 Page:Тријазичник, Ѓорѓиіа Пулевски.pdf/7

Разговор.

 Знања на многу језика, да је потребно, за свакога човека, од највишег до најнижег реда, који странствује у данашњја времена, ово сам казао и у првој књизи.

 Друго, говорио сам, како треба доста времена, док матерњи језик утврдимо, сазнамо и изобразимо, то треба учинити, јер тако здрави разум изискује, чак потом и други језика по потреби да учимо.

 Треће, рекао сам, да штогод је у првој књизи кусо и погрешно, да ћу у овој другој све недостатке попунити и поправити, а човек кад обећа нешто треба испунити, но ја нашао сам за добро, да ову другу књигу овако напишем, порад одговора на обећање.

 Па зато на с.македонском језику и написах ју. Почем у овом крају неразбира се језик бугарски, но овај јазик има своје наречије мијачки, које значи чист разговор, на који су и црквени књига превели, од грчког Кирил и Методије, за наш народ.

 Нека Бог поживи његово царско вељичество султан Абдул азис азамет, дао је царску високу вољу, свима пода-

Кувенд.

Мухабет.
ницима у царству његовог величества царевине сваки да се учимо језици, према свом матерњем разговору, и други.

 Даклем послужите се овом другом, књигом зато, и скроијо самју овако, и од многу разглога говорио сам по малу, те ученици, читајући по овоји, и други јазици научићеду, а и свој матерњи, јазик, поправићеду.

Питање.

 Шта је основ на секаква мудрос.

Одговор.

 Страх од Бога, секоиј да имаме, и да веруваме бога.

Пит.

 Што је Бог.

Одг.

 Бога именуваме највисоко суштество, дека создал нас, и сијов, век, и све што је вовиделово, видимимже всјем и невидимим от ништо.

 Бог је вистина, бог, је свекоде, бог је дух, бог, немат ниначало нито краи, бог све может, и све знајет, бог, познават, сви што мислиме, и видит све штоработмие.

Пи.

 Како сотворил бог овја свет.

Од.

 Наинапред создал бог небо и земја, а земја ва беше безлице, и пуста, и темница, беше како некоја дупка штоје без дно, само здих господов седигаше над водата, и рече господ нека бидет видело, и биде видело, а кога виде господ, виделото аљје убаво, тога господ ја раздели видељината, от темницата, и виделината ја нарече господ дан, а темницата ја нарече ноћ, и тога се сторји утро доиде, и вечер, првијот ден.

Пи.

 А што сотвори во другијот ден, господ.

Одг.

 Во другијот ден рече господ. нека бидет свод над водата, да се раздељуват, вода совода, и одељи бог, водата под сводот, и така се стори и тога господ, сводот го нарече небо, и тога се стори утро и вечер другијот ден.

Пи.

 А посље што сотвори Господ.

Одг.

 Во трећијот ден рече господ. нека се соберет сета вода што је под небо, на једној инека се покажат суви места, и така биде, и сувите места, ји нарече господ земја, а таја собранијата водна, ја нарече мориња, и виде господ аљ је убаво.

 Пак рече нека пустит земјата од себе трева и биљки, који давајет семиња, и дрвја родни што рађајет плод, поредот свои воним ћа бидет семињата нифни на земи, и така се учини: и виде господ аљ је добро.

Пи.

 А што сотвори господ во четвртијот ден.

Од.

 Во четвртијот ден рече господ, нека бидет светила, на сводот небесни да го дељат ден-

от, и ноћот, једно от друго, да бидат бељези от времињата, и за дните, и за годините, и нека светат од сводот небесни, за даидет видељина на земјава.

Пи.

 А кољку светила сотворил господ, на сводот небесни.

Од.

 Господ сотворил две светила гољеми, и многу светила маљи.

Пи.

 А каква сила и дјеиство содржавајет светилата.

Од.

 От двете светила поголемото, рече господ денот даго дељит, и управуват, а помалото и ситните, да го дељат ноћот и да светат, от небо на земјава даја раздељувајет једното дењја а другото ноћја.

Пи.

 Како се именувајет светилата небесни.

Од.

 Теја видело што управуват денот, се именуват слнце, а теја видело што управуват ноћот се именуват, месечина и звезди.

Пи.

 Што сотворил господ во петијот ден.

Од.

 Во пеетијот ден, рече господ, нека бидет воводата живи души, риби, и китови морски, и секакво диханије, што се наодит во вода.

Пи.

 А што сотвори, и друго нешто.

од.

 Рече господ. нека љетајет пилци, над земјава пот сводот небесни, и сите живи души што се вљечат по земи, и ји благослови господ, велејћи рађаите се, и плодите се, и наплните земју, и водата, и морињата, и пилците, нека се множат на земи, и секакво диханије.

Пр.

 Што сотвори господ во шестијот ден.

Од.

 Рече господ, во шестијот ден, нека пуштит земјава, од себе живи души поредот свои, стока и ситни животиње и зверови земски по редот свои, и така биде како што рече господ.

Пи.

 Што сотвори господ, и уште друго нешто кажи ми.

Од.

 По теја рече господ, и сотвори човека, поподобијето своје како што

 сме мије, и рече господ човек ћа бидет господар, од рибите морски, и от пиљињата небесни и от секаква стока и от сева земја, и от сите животиње, који здишат по земи.

Пи.

 Кажими што сотвори господ и друго нешто, ако знајеш.

Од.

 Кога сотвори господ човека, сотрвори мушко и женско, и ји благослови и им рече рађаитесе, и множите се и наплните земју, и управуваите со неја, и бидите господари, от рибите морски, и от пилците небесни, и от сите зверови што се наодат по земјава, и уште рече господ, еве сум ви дал сите биљки, кој носат семиња по сева земја, и сите дрвја плодоносни, који што носат семиња тије ћави бидат задасе раните, и рече господ за сите зверови земски, и за сите пиљињја небесни, и свјакоје диханије што се наодат на земљава, и које имат жива душа, су ја дал тревата, да ја јадат, и така како рече господ, и биде. Тога виде господ све што сотворил, и мошне убаво беше. И така се до прави небото, и земјата и свјакоје диханије земно, и водно, господ, јих сврши до седмијот ден дјејајанијата своја, тихна у

 седмијот ден, от свите дјела свои који сотвори. И тога господ го благослови седмијот ден и го посвети дека вотои ден почива, и тихна от дјелата своих што учини. Това је сотворенија небо и земја.

Пи.

 Но богу мије што сме дужни.

Од.

 Дужни сме да го познаваме, да го милуваме, да му се поклањаме и неговите свјатји заповједи да твориме.

Пи.

 Како да зборуваме за познавањето бога.

Од.

 Свјати боже, свјати крепки, свјати бесмертни, помилуј нас.

Пи.

 Акога милуваме бога, како да зборуваме, кажими ако знајеш.

Од.

 Слава тебје боже наш, слава тебје. Царју небесни, утјешитељу душе истини, иже вездјеси, и свја испољнјајаји, сокровиште благих и жизни податељу, пријди и всељисјавни и очистини от всјакаја скверни, и спси блаже души нашја.

Пи.

 Која је најголема заповјест божја.

Од.

 Наиближнитени даји милувами а това је, свите љјуди, коисе подобни нама потаја заповјад дужнисме да почитуваме и родитељини таткани и маикани и други љјуди који се постари од нас.

Пи.

 Каква помошт је ако исполнуваме дужноста, кон бога, икон други љјуди.

Од.

 Тога ћа бидеме, честни људи наоја век, пак сотеја ћаси зготвиме, уште, и вечно блаженство затоа вјек.

Пи.

 Штоје таи век.

Од.

 Во овја живот наш штоје наземи, снагиве наши малу помалу ни гинат, пак кога умруваме сеза копувает вземи и тује огнијувајет. Но човек имат, несамо снага, токо и душа која немат умирачка, нито пак умират затова повремина, кога ћазаповедат бог, снагиве наши, пак ћасе здружат содушите своји, и мије тога ћа оживеме пак више неумираме и ћаживуваме вјечно, И тои живот севелид живот вјечни.

Пи.

 Акаков ћабидет вјечнијот живот.

Од.

 Тије људи који исполнувајет, на овја век, теја штосу длжни богу, и ако хода по заповједите божји, вечнијот живот ћаим бидет блажен, и весел. А пак тије људи који неслушајет бога, и неживувајет, како заповедал бог њиф и чекајат муки и невољји натои век.

Пи.

 Од каде можеме да се научиме, даисполнуваме штосме должни кон бога.

Од.

 От нашава православна вјера, што се наодит ученије, восвјатоје писаније.

Пи.

 Штоје свјатоје писание.

Од.

 Тија се књиги написани од љјуди, којисе наплнати духом божјим итије се именувајат пророци и апостоли.

Пи.

 А какосе дељит свјато писаније.

Од.

 Седељит настари и нови завет, стари завјет

Белешки[уреди]

  1. Речник од три језика. С македонски, арбански и турски. Књига . Написао Ѓорѓе М. Пуљевски. У Београд,