Ѓорѓија Пулевски/ Тријазичник

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Речник од три јазика
Тријазичник


од Ѓорѓија Пулевски
Текстот не е целосен и е на стар правопис. Речникот е објавен на три јазика, македонски, албански и турски во 1875. Сите три јазици се пишувани со фонетски правопис и со кирилично писмо. Македонската кирилица користена од Пулевски се разликува од современата само во тоа што гласовите ќ и ѓ се предадени со буквите ћ и ђ и гласот ѕ е предаден со буквата з.[1]


Речник од три јазика - Ѓорѓија Пулевски - 1875

Македонски


Страна 1.

Па зато и на с. македонском језику и написах ју. Почем у овом крају неразбира се језик бугарски, но овај језик има своје наречије мијачки, које значи чист разговор, на који су и црквене књиге превели од грчког Кирил и Методије, за наш народ.

Страна 40.

Пи.

А славјанскијод јазик аљи је секаде еднаков, иљи не, кажи ми со ред?

Од.

Славјанскијод јазик имал пет разљике.

Пи. Који се тије разљики, кажи ми со ред?

Од. Тије се руски, хрватски, бошњачки, бугарски и македонски.

Пи.

Који јазици с наљик еден со другијод од напред речените?

Од. Рускијод и бугарскијод наибљизу се. А хрватскијод и бошњачкијод и македонскијод наибљизу се.

Пи.

А македонскијод јазик, кога је бљизу со бошњачкијод, зашто се именувад с. македонски? Дека с македонскијод јазик је најсроден со црквено славјанските књиги, и тоа је старославјенски.

Страна 41.

Пи.

Миje каков jазик зборуваме и како го вељад нашево зборување, од македониjа.

Одг.

Миje славjани коjи се наодиме од македониjа, на jужноисточни краи, jевропа од шар до доспад старославjанисме и нашиjов jазик се велид миjачки, коjе значи чист разговор.

Страна 48

Пи.

Што се вељид народ.

Одг.

Народ се вељид људи који се од еден род и кои зборувајед еднаков збор, и који живувајед и се другарад еден со други, и који имајед јаднакви обичаји и песни и весеља; тије људите ји викајед народ, а место во које живувад народ се вељид отечество од тои народ.

Така и Македонциве се народ и местово њивно је Македонија.

Пи.

Што требувад за да се управувад и да се крепид еден народ?

Од.

Треба да имајед цар и управљеније царско.

Страна 67

Пи.

Од кога је позната Македонија и со ошто је пофаљена кажи ми ако знајеш.

Од.

Македонија била пофаљена у време цара вељикога Александра.

И сега под владенијем његовог царског вељичества, ељифшанли, султан абдул азис, азмет наиславнаје.

И мије при живодта негова живуваме сите људи који сме у Македонију као браќа.

Белешки[уреди]

  1. Речник од три језика. С македонски, арбански и турски. Књига . Написао Ѓорѓе М. Пуљевски. У Београд,