Прејди на содржината

Боже, чувај ја кралицата

Од Wikisource
Боже, чувај ја кралицата

од непознат автор
Национална химна на Обединетото Кралство. Не е познато кој ја напишал музиката и текстот.


англиски


1
God save our gracious Queen1,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.
2
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall.
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save the Queen.
3
Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.
4
Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world o'er.
5
From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!
6
Lord grant that Marshal Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the Queen!
7
George is magnanimous,
Subjects unanimous;
Peace to us bring
Her fame is glorious,,
Reign meritorious,
God save the queen!


македонски[1]

1
Боже чувај ја нашата милозлива кралица[2],
Да живее нашата благородна кралица,
Боже чувај ја кралицата:
Нека е победоносна,
Среќна и славна,
Долго да владее со нас:
Боже чувај ја кралицата.
2
Господе, наш Боже, произлези,
Растури ѝ ги непријателите,
И нека паднат.
Спречи им ја политиката,
Попречи ги нивните нечесни измами,
Во Тебе полагаме надеж,
Боже чувај ја кралицата
3
Најдобрите ти дарови,
Нека милно ѝ течат;
Нека владее долго:
Нека нѝ ги брани законите,
И секогаш дај нѝ причина
Да пееме со срце и глас
Боже чувај ја кралицата
4
Не само во оваа земја,
Нека се знае Божјата милост ,
Туку од брег до брег!
Господе нека видат народите,
Дека луѓето треба браќа да бидат ,
Да сочинуваат едно семејство,
Ширум нашиов свет.
5
Од секој скриен непријател,
Од ударот на убиецот,
Боже чувај ја кралицата!
Над неа подади рака,
Во името на Британија чувај ја,
Нашата мајка, владетел и пријател,
Боже чувај ја кралицата!
6
Господе нека Маршал Вејд
Биде твој моќен помошник
Донеси победа.
Нека задуши востание,
И како поројна навала,
Да ги срози бунтовничките Шкоти.
Боже чувај ја кралицата!
7
Џорџ е великодушен,
Поданиците - едногласни;
Мир за нас донесе
Нејзината прочуеност е славна,
Царувај заслужено,
Боже чувај ја кралица!


Белешки[уреди]

  1. Не е поетски превод. Преводот се базира на принципите на буквалниот превод и одредена модификација.
  2. Во случај монархот да е маж, наместо кралица се употребува крал и сите зборови кои назначуваат женски род се менуваат со такви што назначуваат машки.


Надворешни врски[уреди]