Прејди на содржината

АСНОМ , документ 2

Од Wikisource
З А П И С Н И К
Составен на првото заседание на проширениот Иницијативен одбор за свикување на македонското народно собрание, одржано на 30 април 1944 година.

30 април 1944 г.


Заседанието го отвори командантот на Главниот штаб на Македонија, генерал Михаил Апостолски. Присаствуваја членовите на Иницијативниот одбор - 15 делегати од Македонија. Генерал Апостолски даде преглед на досегашната работа на Иницијативниот одбор за свикување на македонското народно собрание и го предложи следниот дневен ред:

1. Проширение на Иницијативниот одбор:

2. Одобрение на земените до сега решенија од Главниот штаб и Иницијативниот одбор и дадените согласија пред АВНОЈ;

3. Предложение, Методи Андонов-Ченто, претседател на Иницијативниот одбор, за свикување на македонското народно собрание да отиде како претставител на Иницијативниот одбор при Врховниот штаб на Југославија и АВНОЈ;

4. Прашање за македонската емиграција во Бугарија.

По првата точка на дневниот ред генерал Апостолски ја предложи следната листа на проширениот Иницијативен одбор за свикување на македонското народно собрание и за работното тело на Иницијативниот одбор, која ќе биде едногласно одобрена:

Претседател: Методи Андонов - Ченто, од Прилеп,

Потпретседатели:

1) Мане Чучков, директор на гимназија од Штип,

2) Бане Андрејев; јавни работник од Велес,

Секретари:

д-р Кирил Миљовски, ветеринарен лекар од Битола,

Кирил Григоров, адвокат од Штип.

Членови:

Генерал Михаил Апостолски, од Штип,

Цветко Узуновски, политички комесар на Главниот штаб на Македонија, од Ресен,

Кирил Петрушев, типограф од с. Богданци - Гевгелиско,

Епаминода поп-Антонов, професор, од Струмица,

Страхил Гигов, заменик политички комесар на Главниот штаб на Македонија, од Велес,

Никола Минчев, учител од Кавадарци,

Петре Пирузе, адвокат од Охрид,

Мара Нацева, работничка од Куманово,

Благој хаџи-Панзов, адвокат од Велес,

Д-р Владо Полежина, правник од Кичево,

Ристо Бојалцалиев, приватен чиновник од Гевгелија,

Борко Темелков, работник од Прилеп,

Тодор Пецов - Циповски,

Панко Брашнаров, од Велес,

Тодор Звездин, од Скопје,

Генадија Лешко, од Бродско,

Милан Стефанов, од Прилеп.

Работно тело на Иницијативниот одбор:

Претседател: Методија Андонов - Ченто,

Потпретседател: Мане Чучков,

Секретар: Кирил Григоров,

Членови:

1) Кирил Петрушев,

Страхил Гигов,

Мара Нацева,

Епаминонда поп-Антонов.

По второто прашање, за одобрение на земените до сега решенија од Главниот штаб на Македонија и досегашниот Иницијативен одбор и дадените согласија пред АВНОЈ, генерал Апостолски и Методи Андонов - Ченто, објасниха оти Главниот штаб и Иницијативниот одбор са биле принудени да земат важни решенија поради нуждата која се налагаше од развојот на меѓународното положение и развојот на собитијата во Југославија, да се определи положението на Македонија во денешната борба, без да може да се чека формирањето на едно редовно народно собрание. Тие решенија са следните: Македонија денеска се бори рамо до рамо со сите југословенски народи за една нова демократска и федеративна Југославија, во која Македонија ќе биде една од шесте федеративни, равноправни единици. Таја воља Главниот штаб на Македонија е прокламира преку својте делегати пред АВНОЈ. Исто така, тој делегира свој преставители во пленумот на АВНОЈ и президиумот на АВНОЈ. Со земањето на тија решенија се определује наполно положението на Македонија во денешната борба. Това се изјаснува исто така и со издавањето на манифестот од Главниот штаб кој ги прокламира сите тија принципи. Членовите на проширениот Иницијативен одбор ги одобрават земените решенија и се согласјават со досегашната работа на Главниот штаб и Иницијативниот одбор.

По предложението, Методи Андонов - Ченто да отиде како претставител на Иницијативниот одбор при АВНОЈ и Врховниот штаб на нова Федеративна Југославија, сите членови се согласија да се земе това решение, имајќи предвид оти присуството на Ченто ќе даде возможност да имаме непосреден и близок контакт со одговорните тела на Федеративна Југославија, за да се изнесе правото положение на Македонија од нејн одговорен претставител. (Решението е дополнето на седницата на Иницијативниот одбор од 6 мај 1944 година со тоа што, покрај Методи Андонов-Ченто, во делегацијата влегоа Киро Петрушев и Емануил Чучков - б.р.).

По прашањето за македонската емиграција во Бугарија, Бане Андрејев предлага, и след поопширна дискусија со приема, да се направат следните дејствија:

а) да се испрати еден општ позив до целата емиграција во Бугарија и да се покани да се приклучи на борбата на македонскиот народ;

б) да се испратат лични писма до видни Македонци од емиграцијата и да се поканат да вземат учестие во борбата што е води денеска целиот македонски народ,

в) да се испратат писма до сите македонски братства во Бугарија, во кои да им се објасни линијата на нашата борба и да се поканат да извршат мобилизација на сите свои сили.

На крајот, след исчерпувањето на дневниот ред, Страхил Гигорв предложи да се испратат поздравни телеграми до: Тито, АВНОЈ и Димитар Влахов. Предложението се прие еднодушно. След това, заседанието ја прикључи својата работа.


Претседател:М. А. Ченто(п)
Секретар:К. Глигоров(п)


Членови: (п) генерал М. Апостолски
(п) М. Р. Чучков
(п) Еп. Антонов
(п) Б. Х. Панзов
(п) Страхил Гигов
(п) Мара Нацева
(п) Бано Андрејев
(п) Кирил Петрушев